Квалификация педагогически специалисти

14.юни.2021 г.

 На 12 и 13 юни педагогическите специалисти в ДГ 96 "Росна китка" взеха участие в

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ",

финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ на тема:

"Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина - интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие"

В процеса на обучението педагогическите специалисти се запознаха със съвременни педагогически технологии, упражнения и игри за 

активизиране и развитие на творческото мисляне и разгръщане на творческия потенциал на децата :

- Мултимедийна технология;

- Екипна работа;

- Работа по проект;

- Интердисциплинарен подход - преподаване чрез мислене.

201229464 177928941006234 4255789323136977203 n

199895414 330240528582657 7007795565646155413 n

200649640 884983182450056 8201528306079574665 n

199687241 178583434112355 3078858616551552614 n

201944115 323239529435239 2296728174040114032 n

200399955 931324184313791 6828758682573157952 n

© 2022 Дизайн и разработка

Search