ЗА РОДИТЕЛИ

Записване на новоприети деца
18.май.2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 1. Записването на приети деца в ДГ №96 " Росна китка" за учебната 2021/2022г. ще се извършва съгласно График на за класиранията

за календарна 2021 година, публикуван на страницата на ИСОДЗ и ПГУ https://kg.sofia.bg/isodz/calendar , на място в детската градина.

 1. Влизането в ДГ №96 "Росна китка"ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, служебната бележка от работодателя трябва да е оригинал с мокър печат, истински подпис и изходящ номер, не копие.

Записване на децата, приети на първо класиране, за което е необходимо родителите да носят

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление от родителя / типова бланка / от ИСОДЗ - получава се на място от директора;
 2. Оригинал от :

- удостоверение за раждане на детето;

- лични карти на родителите / или нотариално заверено копие, ако записването се извършва от упълномощено лице/;

 1. Допълнителни документи според критериите.

Подробен списък на съдържанието на документите, които трябва да бъдат представени при записване е даден

в профила на всяко дете - подсекция " Необходими документи".

При записване родителя се запознава с:

 1. Правилника за дейността на ДГ №96 " Росна китка"
 2. Списък на медицинските изследвания за прием от месец септември .

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ЗАПИСВАНЕТО:

9,00 - 12,00ч

13,30 - 15,30ч.

Задължителни медицински документи при постъпване на детето в детската градина:

 1. Нова здравна карта за детето с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони за

контакти, а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15

 от 2005г. за имунизациите в Република България / обн. ДВ, бр.45 от 31.05.2005г., изм. ДВ, бр. 82 от 10.10.2006г.,

изм. ДВ, бр. 106 от 14.12.2007г., изм. ДВ, бр. 57 от 24.07.2009г./. Дете с непълни имунизации за възрастта се

приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога от СРИО!

 1. Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни празити, извършено не

по - рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;

 1. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по - рано от 3 дни преди

постъпването на детето в детската градина.

Заявление / бланка/ за записване ще получите на място от директора!

Директор: Татяна Радева

© 2021 Дизайн и разработка

Search